กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด ขนส่งทรัพย์สินมีค่า กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด ขนส่งทรัพย์สินมีค่า
กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด ขนส่งทรัพย์สินมีค่า Our Services กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด ขนส่งทรัพย์สินมีค่า News Update กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด ขนส่งทรัพย์สินมีค่า Our Customers กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด ขนส่งทรัพย์สินมีค่า Contact กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด ขนส่งทรัพย์สินมีค่า
Philosophyบริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 ด้วย ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท โดยเริ่มให้บริการแก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 และได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท ในเดือน กรกฏาคม 2546 โดยปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัท คือ บริการขนส่งเงินสดและทรัพย์สินมีค่าด้วยรถยนต์หุ้มเกราะนิรภัย


MD bangkokservex
  Hotline : (02) 294-6691 / Information : (02) 237-4747