Company profile ¡Ãا෾à«ÍÃìàÇç¡«ì ¨Ó¡Ñ´ ¢¹Ê觷ÃѾÂìÊÔ¹ÁÕ¤èÒ Our Services ¡Ãا෾à«ÍÃìàÇç¡«ì ¨Ó¡Ñ´ ¢¹Ê觷ÃѾÂìÊÔ¹ÁÕ¤èÒ News Update ¡Ãا෾à«ÍÃìàÇç¡«ì ¨Ó¡Ñ´ ¢¹Ê觷ÃѾÂìÊÔ¹ÁÕ¤èÒ Our Customers ¡Ãا෾à«ÍÃìàÇç¡«ì ¨Ó¡Ñ´ ¢¹Ê觷ÃѾÂìÊÔ¹ÁÕ¤èÒ Contact ¡Ãا෾à«ÍÃìàÇç¡«ì ¨Ó¡Ñ´ ¢¹Ê觷ÃѾÂìÊÔ¹ÁÕ¤èÒ
บริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 ด้วย ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท โดยเริ่มให้บริการแก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 และได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท ในเดือน กรกฏาคม 2546 โดยปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัท คือ บริการขนส่งเงินสดและทรัพย์สินมีค่าด้วยรถยนต์หุ้มเกราะนิรภัย
   
  Information Tel: (02) 237-4744 to 52, Fax: (02) 234-4757