Go to Main Page
Company Profile News Update Our Customers Contact
Security & Transportation Service Office Admin Service Cleaning Service

งานบริการคัดคุณภาพและตรวจสอบคัดแยกธนบัตร


    บริการคัดคุณภาพธนบัตรด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ
พร้อมบริการด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล ถูกต้องตามที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยกำหนด ทำงานภายใต้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในมาตรฐานการบริการ ด้วยความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้อย่างเต็มที่

  Information Tel:(02) 294-6699 Fax:(02) 294-8603